Huurvoorwaarden

 1. Het voertuig moet op het afgesproken tijdstip worden ingeleverd. Ook moet het voertuig in dezelfde staat worden ingeleverd als bij het ophalen. Bij verlenging van het contract dient vooraf contact opgenomen te worden met de voertuigverhuurder. Bij overschrijding van de inlevertijd is de huurder aansprakelijk voor de schade als gevolg van de overschrijding van de tijd. Het voertuig valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de huurder, ook als het voertuig buiten de openingstijden wordt afgeleverd. Het niet afleveren van een voertuig op een afgesproken tijdstip is een strafbaar feit.
 2. Bij het afhalen van het voertuig dient de huurder eventuele verborgen schade, of gebreken die niet zichtbaar zijn in de schaderegistratie, onmiddellijk aan de voertuigverhuurder te melden. Dit is van belang om onnodige inhouding van eigen risico bij het inleveren van het voertuig te voorkomen.
 3. Onder verborgen schade wordt verstaan alle schade die niet zichtbaar is tijdens de controle van een ingeleverd voertuig. Dit geldt voor schade aan niet toegankelijke onderdelen zoals de motor, de brandstof en de koppeling en voor schade die niet zichtbaar is in het donker of bij slecht weer. Mocht de voertuigverhuurder dergelijke verborgen schade alsnog constateren dan zal Ffbusjehuren.nl dan wel de voertuigverhuurder het bewijs hiervan achteraf doorgeven aan de huurder en kan vergoeding daarvan achteraf bij huurder rekening worden gebracht.
 4. Voertuigen mogen niet worden gebruikt:
  1. voor direct of indirect vervoer van goederen of personen tegen betaling. Indien er wordt geconstateerd dat het voertuig wordt gebruikt voor bezorgdoeleinden dan wordt het gehele borgbedrag ingehouden;
  2. voor het afslepen van andere voertuigen, tenzij overeengekomen met de voertuigverhuurder;
  3. voor rijlessen, motorsport evenementen, of soortgelijke activiteiten;
  4. voor doeleinden die mechanische slijtage met zich meebrengen, of de noodzaak van extra reiniging na gebruik van het voertuig;
  5. Voor off-road gebruik;
  6. door personen onder invloed van drugs en/of alcohol;
  7. door personen die niet op de huurovereenkomst vermeld staan;
  8. voor het rijden op recyclingterreinen, tenzij anders overeengekomen met de voertuigverhuurder.
 5. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder om de volledige schade te vergoeden bij onverantwoordelijk rijgedrag. Dit geldt ook bij het niet naleven van de verkeerswet en bij het ontbreken van olie/water of bij vandalisme en misbruik dan wel verkeerd gebruik van het voertuig.
  Wanneer de schade is ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig door een niet geregistreerde bestuurder, is de hoofdbestuurder aansprakelijk voor alle kosten m.b.t. de toegedane schade
 6. De huurder aanvaardt een persoonlijke verantwoordelijkheid om te betalen voor:
  de overeengekomen tarieven, belastingen, verzekeringspremies en belastingen volgens de van toepassing zijnde wetgeving;
  een vergoeding voor het eventueel ophalen en afleveren van het voertuig of de huurder;
  alle kosten en boetes in verband met parkeren of overtredingen tijdens de looptijd van het contract;
 7. voor zover de wet dit toelaat, alle kosten die Ffbusjehuren.nl en/of de voertuigverhuurder moet maken om door de huurder verschuldigde bedragen te incasseren;
  kosten van eventuele schade aan het voertuig.
  Door het aangaan van de huurovereenkomst ontslaat de huurder de voertuigverhuurder van alle aansprakelijkheid voor voorwerpen die de huurder of anderen in het voertuig hebben opgeslagen, achtergelaten of vervoerd.
 8. De voertuigverhuurder heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om mechanische defecten aan het voertuig te voorkomen. Mocht er zich toch een fout voordoen, dan is de voertuigverhuurder niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 9. Onze voertuigen worden uitgerust met trackers. Hiermee is het mogelijk om locaties te zien en het algoritme van de tracker kan ons laten weten wanneer er verdachte situaties zijn zoals: ’s nachts rijden, bezorggedrag, te hard rijden en bij het verlaten van vooraf aangekondigde geo-fences. We staan in nauw contact met de politie en zullen deze informatie delen als dat wordt gevraagd of nodig wordt geacht. In het geval van uitstaande betalingen of het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden heeft ffbusjehuren.nl het recht om een startonderbreker op het voertuig te activeren, het contract met de huurder vroegtijdig te verbreken en de auto in te nemen.
 10. Bij aankoop van extra kilometers heeft de huurder geen recht op vergoeding voor ongebruikte kilometers. Dit geldt ook voor kilometers die in de huurprijs zijn inbegrepen.
 11. Ffbusjehuren.nl of de ffbusjehuren locatie Zwolle is ten allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen een boeking te annuleren
 12. Brandstof is niet in de huurprijs inbegrepen.
 13. Het wettelijke herroepingsrecht is niet van toepassing op voertuigverhuur.

Verzekeringsvoorwaarden

 1. Huurders hebben een eigen risico tussen € 250,- ex BTW en € 2.500 ex BTW,- per eventuele schade, tenzij uit het huurovereenkomst blijkt dat er een aanvullende eigen risicoverzekering is gekocht en afgesloten. (het exacte bedrag staat op het contract vermeld)
 2. Bovenhoofdse schade is schade veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden. Voor deze schade geldt een eigen risico van € 2500 ex BTW (particulieren) en € 5000 ex BTW (zakelijke klanten). Dit eigen risico kan niet worden afgekocht of verlaagd.
 3. Eventuele medehuurders zijn meeverzekerd, mits als medehuurders in het huurcontract vermeld.
 4. In geval van schade dient de huurder de voertuigverhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het schadeformulier van de huurder moet zo volledig mogelijke informatie bevatten over de omvang van de schade. De huurder mag geen afspraken maken over betaling, vergoeding of uitvoering van reparaties zonder toestemming van de voertuigverhuurder.
 5. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde bij gebruik van het voertuig conform het bepaalde in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
 6. Behalve in de gevallen zoals hierna onder 7 vermeld dekt de verzekering alle schade aan het verzekerde voertuig en verlies van het voertuig in geval van diefstal. Naast het voertuig zelf omvat de dekking ook de door de eigenaar van het voertuig aangebrachte accessoires.
 7. De verzekering dekt niet:
 8. aansprakelijkheid voor vervoerde goederen;
  1. rijden buiten Europa;
  2. schade aan de bestuurder of passagiers;
  3. schade veroorzaakt door aardbevingen of andere natuurrampen, oorlog, rellen, burgerlijke onlusten, of het vrijkomen van kernenergie;
  4. schade die ontstaat wanneer het voertuig wordt gebruikt in strijd met de bepalingen van het Ministerie van Justitie inzake verhuur zonder bestuurder;
  5. schade die voortvloeit uit situaties waarin de huurder het voertuig heeft bestuurd in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst;
  6. schade aan telefoons, zowel vaste als draagbare, alsmede aan alle apparatuur hiervoor;
  7. schade die uitsluitend is veroorzaakt aan de mechanische onderdelen van het voertuig (dergelijke schade wordt echter gedekt door de aanvullende verzekering indien het voertuig wordt getroffen door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, diefstal of vandalisme);
  8. schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
  9. schade die kan zijn ontstaan terwijl het voertuig werd bestuurd door een persoon die niet in het bezit was van een geldig rijbewijs of die niet als huurder of medehuurder op de huurovereenkomst vermeld staat;
  10. schade die is ontstaan doordat de bestuurder van het voertuig onder invloed van alcohol, drugs of iets dergelijks verkeerde;
  11. schade die is veroorzaakt doordat het voertuig in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst is bestuurd; als de voertuigverhuurder schade heeft moeten betalen die niet door de verzekering wordt gedekt, heeft de voertuigverhuurder verhaal voor alle gemaakte kosten op de huurder.